Granty 2015

Koch-Snowflake_250Serdecznie zapraszamy Państwa  do skorzystania z naszej oferty nieodpłatnych szkoleń  dla nauczycieli tzw. grantów, realizowanych w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie  doskonalenia  nauczycieli  w  2015 r. Całość kosztów szkolenia pokrywa Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Nasz Ośrodek będzie realizował 5 tematów w formie warsztatów:

 1. Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z zaburzeniami słuchu, wzroku i odżywiania.
  Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 
 2. Kształcenie umiejętności matematycznych określonych w podstawie programowej IV etapu edukacyjnego.
  Adresat: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
 3. Dokumentowanie pracy szkoły, w tym dokumentowanie przebiegu nauczania.
  Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
 4. Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce.
  Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół  i placówek
 5. Organizacja spotkań i wystąpień publicznych.
  Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

W tym roku szkolnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie wraz z Kartą zgłoszenia zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki dotyczące zatrudnienia nauczyciela – pobierz kartę i zaświadczenie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty grantowej. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowanych na konferencję przedmiotowo – metodyczną na temat: “Zmiana w prawie oświatowym – ocenianie, dostosowanie wymagań. Organizacja roku szkolnego 2015/2016”. Odbędzie się ona 26. 08. 2015 r. (środa) o godzinie 1200 w budynku SOD przy ul. Kosmowskiej 5.

Drugi (do wyboru) termin spotkania o tej samej tematyce proponujemy 3. 09. 2015 r. o godzinie 1530. Przewidywany czas spotkania ok. półtorej godziny, materiały dla zainteresowanych zostaną przesłane drogą mailową.

Na spotkanie zapraszają doradcy edukacji wczesnoszkolnej – Iwona Kiełczykowska i Iwona Dyja.

oferta2-80-png

Oferta doskonalenia dla nauczycieli

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 obejmuje:

1. Konferencje przedmiotowo-metodyczne – jesień 2015 (PDF)
2.  Szkolenia nieodpłatne – I półrocze roku szkolnego 2015/2016
3. Szkolenia rad pedagogicznych – rok szkolny 2015/2016
4. Studia podyplomowe i kursy doskonalące płatne – rok szkolny 2015/2016
karta zgłoszenia na kursy doskonalące (Microsoft DOC)
5. Konsultacje indywidualne 1-11 września 2015

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie proponuje nauczycielom w roku szkolnym 2015/2016 ofertę form kształcenia
i doskonalenia zawodowego uwzględniającą kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
  podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • edukację matematyczną i przyrodniczą w kształceniu ogólnym.

Szczególnie polecamy Państwu ofertę nieodpłatnych szkoleń dla nauczycieli, w tym m.in.: 5 tematów tzw. grantów, realizowanych w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów pedagogicznych i pomyślnej realizacji planów zawodowych – życzymy dobrego i spokojnego roku szkolnego 2015/2016.

 

 

 

Wizyta partnerska w Bambergu

W dniach 8 – 10 lipca br. przebywała w Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu delegacja częstochowskich oświatowców w skład której weszli:
– Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
– Magdalena Dębska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
– Zbigniew Janus – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
– Jan Randak – Dyrektor III LO im. dr. W. Biegańskiego
– Małgorzata Wojtowicz – nauczycielka języka niemieckiego ZS im. W.S. Reymonta
– Wioletta Radecka – nauczycielka języka niemieckiego ZS im. W.S. Reymonta
– Małgorzata Przymus – nauczycielka języka niemieckiego Gimnazjum nr 17 (tłumaczka).

Celem wyjazdu było omówienie i podpisanie warunków współpracy dotyczącej wyjazdów hospitacyjnych nauczycieli polskich i niemieckich. Porozumienie zostało podpisane w dniu 10 lipca 2015 r. przez Pana Ryszarda Stefaniaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy i Panią Brigitte Cleary – Dyrektora Dientzenhofer Gymnasiums Bamberg. Spotkanie było owocne i odbywało się w serdecznej atmosferze. Pierwszą grupę nauczycieli niemieckich będziemy gościć w naszych placówkach w styczniu 2016 r. Natomiast planowany termin wyjazdu nauczycieli polskich do Bambergu to październik 2016 r. Mamy nadzieję, że wymiana ta przyczyni się do dalszego doskonalenia umiejętności nauczycielskich, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między poszczególnymi placówkami, to z kolei zaowocuje pogłębieniem wiedzy o historii i kulturze obu regionów i podejmowaniem wspólnych projektów, nie tylko w dziedzinie edukacji. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie SOD.

Bamberg_1

Bamberg_2

Bamberg_3

Bamberg_4

Bamberg_5

Bamberg_6

Bamberg_7

Bamberg_8

Bamberg_9

Ogólnopolska konferencja podsumowująca pilotaż projektu „Etyka nie tylko dla smyka”

12 czerwca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyło się podsumowanie pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. W spotkaniu udział wzięli: Joanna Berdzik, Wiceminister Edukacji Narodowej, Paweł Wojtyniuk, Szef CBA, Marlena Fałkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Czytaj dalej

http://www.sod.ids.czest.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css